Recycling at Curaçao International Airport

Four people at the airport of Curacao standing next to new recycling bins

English version blow

Gedragsverandering binnen facilitair team Curaçao International Airport: enorme toename in recycling

Door Tijmen de Vries & Jill Chin – Green Phenix, Willemstad.

Ondanks de gescheiden inzamelbakken in de terminals van Curaçao International Airport, belandden tot voor kort alle plastic flessen en aluminium blikjes samen met het andere afval in een grote container, met als eindbestemming landfill Malpais. Sinds een paar maanden is er echter een verandering zichtbaar en wordt er wekelijks zo’n 35 kilo aan plastic en aluminium verzameld voor recycling: “ons personeel is echt trots om de recyclables apart te houden en bij te dragen aan een schoner eiland”, aldus Gracia de Freitas, operationeel manager van Total Services op de luchthaven. Green Phenix, een organisatie die de circulaire economie op Curaçao stimuleert, ging op bezoek bij Luchinella Haynes – Quality/Contract Officer bij Curaçao Airport Partners – en Gracia de Freitas om te horen hoe de benodigde gedragsverandering van het facilitair personeel is gerealiseerd en hoe recycling past binnen de visie van de luchthaven. 

Waarom is CAP begonnen met recyclen? 

Haynes: “Net als ieder ander hebben wij als luchthaven een verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het milieu. Het verminderen van afval is daar een belangrijk onderdeel van. Naast deze ethische verantwoordelijkheid, moeten wij ook aan bepaalde duurzaamheidsrichtlijnen voldoen om in aanmerking te komen voor internationale en nationale certificering. Op Curaçao is er bijvoorbeeld een lokale certificering vanuit het Bedrijven Platform Milieu, waar recycling ook onderdeel van is.”

De Freitas: “Een andere reden om actie te ondernemen was de behoefte die we zagen bij de passagiers die gebruik maken van onze luchthaven. In de eerste zes maanden van 2023 hebben er zo’n 770.000 passagiers gebruikgemaakt van de terminals van Curaçao International Airport. Veel van hen hebben een plastic flesje of kopen een blikje op het vliegveld. We zien bij veel passagiers, voornamelijk de Europese, dat er behoefte is om het flesje in een recyclebak te gooien in plaats van bij het gewone afval. Dat heeft ons mede gestimuleerd om actie te ondernemen.”

In welke fase zit het recyclingproject van CAP? 

Haynes: “We zijn ongeveer twee jaar geleden begonnen met recyclen, maar dat was vooral achter de schermen. De eerste fase was het plaatsen van recyclebakken bij de kantoren en het instrueren van onze collega’s. Vervolgens hebben we het project uitgebreid naar het Jet Centre en de Brandweerkazerne. De Jet Centre is waar onder andere privévluchten vandaan vertrekken. Recent hebben we ook de vertrek- en aankomsthal voor reguliere vluchten erbij genomen. De volgende stap is om ook de overige stakeholders en concessiehouders erbij te betrekken, waarvoor we afhankelijk zijn van de samenwerking van een ieder.”

De Freitas: “Ik wil daar graag aan toevoegen dat we momenteel alleen plastic en aluminium blik recyclen, maar dat we hopen snel uit te breiden naar andere materialen zoals karton en papier.”

Een veelvoorkomend probleem bij afvalscheiding is ‘wish-cycling’. Mensen hopen vaak dat alles gerecycled kan worden en gooien niet-recyclebare producten in de recyclingbak. Het gebeurt ook dat mensen haast hebben, niet opletten of geen interesse hebben in recycling en hun afval in een willekeurige bak gooien. Dit maakt het recyclingproces een stuk moeilijker voor de recycling bedrijven. Hoe zorgen CAP en Total Services ervoor dat alleen de juiste materialen bij het recyclingbedrijf terechtkomen? 

De Freitas: “CAP heeft geïnvesteerd in bakken met duidelijke indicaties over welke materialen in welke bak moeten worden gedaan. Er staat zowel op de voorkant als op de bovenkant, waar zich het gat bevindt, de naam van het materiaal en een bijbehorend visueel icoon.”

Toch zullen er mensen zijn die hun afval niet in de juiste bak gooien. 

De Freitas: “Inderdaad. Gelukkig zijn onze medewerkers zo enthousiast over het project dat ze de verkeerd weggegooide items uit de verkeerde bak halen en in de juiste bak gooien en vervolgens alle recyclables apart houden. Hiermee zorgen we dat de recyclebare items redelijk schoon blijven en weten we een hoop recyclebare producten van een enkeltje landfill te redden.” 

Dat is fantastisch. Hoe hebben jullie het personeel gemotiveerd om het afval zo goed te scheiden?

Haynes: “Voorheen was het personeel zich nog niet bewust van het belang van recycling. Daarom gingen de apart ingezamelde recyclables alsnog met het reguliere afval in één container naar de landfill. Daarop hebben wij, de milieucommissie van CAP, besloten onze mensen middels een bewustmakingscampagne in de vorm van presentaties, e-mails en berichten in een Whatsappgroep te informeren over het belang van recycling. Daarnaast ben ik met de toezichthouders van het facilitair team de mensen tijdens hun werk gaan bezoeken om uitleg te geven.”

De Freitas: “Als leidinggevenden binnen Total Services hebben wij ook een aantal keer meegelopen met onze medewerkers om hen tijdens het werk te coachen en uit te leggen waarom recycling een belangrijk aspect van hun werkzaamheden is. Daarnaast is het afval scheiden als to-do aan de dagelijkse checklist toegevoegd zodat het personeel er elke dienst aan wordt herinnerd de recyclebare producten apart te houden. Bovendien zien veel van onze mensen de luchthaven als hun tweede huis en hebben ze een gevoel van eigenaarschap over de publieke ruimte. Ze zijn blij als de luchthaven schoon is en het afval op een goede manier wordt verwerkt. De informatie die wij hen hebben geboden, het gevoel van trots, en de ons team typerende ‘handschoenen-aan-en-gaan-mentaliteit’ vormen een goed recept voor een mooi resultaat.”

Duurzaamheid bij Curaçao Airport Partners

Het bijdragen aan de circulaire economie op Curaçao past binnen het Strategisch Plan van CAP, de beheerder van de luchthaven. Naast het recyclingproject wordt er op ieder niveau van de organisatie geprobeerd te verduurzamen. Zo werkt schoonmaakbedrijf Total Service zo veel mogelijk met schoonmaakproducten die milieu- en huidvriendelijk zijn en wordt er gewerkt aan een enorm zonnepark, elektrische vluchten tussen de ABC eilanden en een koelsysteem met zeewater. 

ENGLISH VERSION: 

Behavioral change in Curaçao International Airport facilities team: significant increase in recycling

By Tijmen de Vries & Jill Chin – Green Phenix, Willemstad, October 2023.

Despite the presence of separate collection bins in the terminals of Curaçao International Airport, until recently all plastic bottles and aluminum cans ended up in one large container together with the other waste, with final destination landfill Malpais. However, a change has been visible for a few months now. Every week, about 35 kilograms of plastic and aluminum is properly being collected for recycling: “Our staff is proud to assist in keeping the recyclables separate and to contribute to a cleaner island”, says Gracia de Freitas, Operational Manager of Total Services at the airport. Green Phenix, an organization that stimulates a circular economy in Curaçao, visited Mrs. Luchinella Haynes – Quality/Contract Officer at Curaçao Airport Partners – and Mrs. Gracia de Freitas to hear from them how the required behavioral change of the facility staff has been achieved and how recycling fits within the vision of the airport.

Why did CAP start recycling?

Haynes: “Just like everyone else, anywhere around the world, we as an airport also have a responsibility to make a positive contribution towards the environment. Diminishing the production of waste is an important part of that. Besides the ethical responsibility, we have to adhere to certain sustainability guidelines for airports to obtain international and local certifications. In Curaçao, for instance, there is a local certification from the Curaçao Business Council for Sustainable Development, in which recycling is also included.”

De Freitas: “Another reason to take action was the need we observed at the airport. In the first half of 2023, some 770.000 passengers passed through the terminals of Curaçao International Airport and a lot of them have a plastic bottle or buy a can. We see that with many passengers, mainly Europeans, there is a need for a recycling bin because people do not want to throw their plastic bottles away in the general waste. This was another aspect that encouraged us to take action.”

In which phase is CAP with its recycling project?

Haynes: “We started our recycling initiative about two years ago, but that was mostly behind the scenes. The first phase entailed placing recycling bins at the offices and instructing our employees on how to use these bins. After successful implementation in the offices, we expanded to the Jet Centre and the Fire Station. The Jet Centre is where the private flights depart from. Recently, we also included the departure and arrival halls in the recycling project. The next step is to also involve the stakeholders/concessionaires, which depends on the willingness to take part.”

De Freitas: “It is also good to mention that we are currently only recycling plastic and aluminum cans, but we hope to expand soon to other materials such as cardboard and paper.”

A recurring problem in waste separation is ‘wish-cycling’. People often hope that everything can be recycled and throw non-recyclable items in the recycling bin. It can also happen that people are in a hurry, do not pay attention, or are not interested in recycling and just throw their waste in a random bin. This makes the recycling process more complicated for recycling companies. How do CAP and Total Services make sure that only the correct materials reach the recycling companies?

De Freitas: “CAP has invested in bins with clear signs that indicate which materials should be put in which bin. On both the front and the top, where the opening is located, there is the name of the material indicated with a matching visual icon.”

But there will still be people that do not throw their trash and recyclables in the correct bins.

De Freitas: “Indeed. Luckily our employees are so enthusiastic about the project that they put the incorrectly disposed items in the correct bin and keep all recyclables separate. Thanks to these employees we save a lot of recyclable products from a one-way route to the landfill.”

That is fantastic. How did you motivate the personnel to separate waste so well?

Haynes: “Previously, the majority of the staff was not aware of the importance of recycling. That is why the separately collected recyclables still went to the landfill, together with the regular waste. We, the environmental committee of CAP, then decided to inform our employees of the importance of recycling through an awareness campaign by way of presentations, emails, and messages in a WhatsApp group. In addition, along with the Supervisor(s) of Total Services, I visited the facility employees during their work to provide them with an explanation whilst in action.”

De Freitas: “As managers of Total Services, we also visited our employees on several occasions to coach them on the job and explain why recycling is an important aspect of their work. In addition, separating waste has been added to the daily checklist so that staff are reminded of waste separation during every shift. Moreover, many of our staff see the airport as their second home and have a sense of ownership over the public space. They feel happy when the airport is clean and the waste is processed properly. The information we have offered them, the sense of pride and the mentality of not being afraid to get your hands dirty, which characterizes our team, makes a recipe that leads to great results.”

Sustainability at Curaçao Airport Partners

Contributing towards the circular economy of Curaçao fits within the Strategic Plan of CAP, the operator of the airport. In addition to the recycling projects, efforts are being made to improve sustainability at every level of the organization. For example, the cleaning company Total Services, works with environmentally and skin-friendly products as much as possible. Additionally, there is work being done towards a large solar park, electric flights between the ABC islands and a cooling system with seawater.

Two team members from Green Phenix discussing recycling in Curaçao Airport with the management

Other News